Poligrafia dla biznesu

Zapytaj o szczegóły

Certyfikat FSC®

Zapytaj o szczegóły

REALIZOWANE PROJEKTY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP: