Poligrafia dla biznesu

Zapytaj o szczegóły

Poligrafia dla medycyny

Zapytaj o szczegóły

Poligrafia dla firm

Zapytaj o szczegóły

REALIZOWANE PROJEKTY

« wróć

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP:

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NUMER RPLD.02.03.01-10-0648/16

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NUMER RPLD.02.03.01-10-002116-00